Exercise Six

Calling someone's attention to the location of something

Anei (here, here it is, here they are), anā (there, there it is, there they are) and arā (there, there it is, there they are) are used to draw someone’s attention to the locations of something. These three words always start the sentence and they never follow prepositions (ie. me, ko, a, o mā, mō, nā, nō, ki, i, kei, hei).

Hei tauira:

Kei hea tāu kurī?Where is your dog?
Arā tāku kurī.My dog's over there.
Kei hea koe?Where are you?
Anei.Here I am.
Anā tō waea pūkoro.There's your cellphone.

Whakautua ngā pātai ki ngā whakautu Māori. Anei ngā whakautu Pākehā e whai ake nei.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate (ā,ē,ī,ō, and ū).

Kei hea ōu hū?

Whakautu Pākehā: There, over there.

Whakautu Māori:

Kei hea tāku pene?

Whakautu Pākehā: There it is, in your box.

Whakautu Maori:

Kei hea tāu kurī?

Whakautu Pākehā: Over there, behind the tree.

Whakautu Māori:

Kei hea tāku waea pūkoro?

Whakautu Pākehā: There it is, in your pocket.

Whakautu Maori:

Kei hea ngā inu?

Whakautu Pākehā: Here is one.

Whakautu Māori:

Kei hea tōku māmā?

Whakautu Pākeha: Over there at the shop.

Whakautu Maori:

Kei hea tō whare?

Whakautu Pākehā: Over there, behind that tree.

Whakautu Māori:

Kei hea tāu ngeru?

Whakautu Pākehā: There, underneath the table.

Whakautu Maori:

Kei hea tāku pukapuka?

Whakautu Pākehā: Here it is.

Whakautu Maori:

Kei hea āku rare?

Whakautu Pākehā: Over there, inside your bag.

Whakautu Maori: